Regulamin newslettera

Informacja Administratora Danych przekazywana odbiorcom newslettera

W trybie Rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy iż:

Administrator / dane kontaktowe administratora / Inspektora Ochrony Danych
Administratorem danych osobowych jest Teatr Współczesny w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin tel.: 91434 54 14 [email protected] Inspektor ochrony danych: [email protected] 

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna
dostarczanie newslettera realizowane jest w oparciu o zgodę wyrażoną w trybie art. 6 ust. 1 pkt. a) ww. Rozporządzenia 

Podanie adresu e-mail jest niezbędne do subskrypcji newslettera. 

Okres przechowywania danych
Dane osobowe (adres e-mail) są automatycznie usuwane po anulowaniu subskrypcji przez odbiorcę newslettera. 

Przekazywanie danych
Nie jest planowane przekazywanie danych

Prawa
Każdy ma prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora), 
  3. przenoszenia danych osobowych, o ile będą spełnione warunki prawem przewidziane, 
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.