Deklaracja dostępności

Teatr Współczesny w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wspolczesny.szczecin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 31 sierpnia 2023
Data publikacji deklaracji dostępności: 13 września 2023
Data ostatniej istotnej aktualizacji deklaracji: 14 września 2023
Koordynatorem dostępności jest Marek Chrzanowski ([email protected], tel. 91 434 24 67 w. 17).

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 23 września 2020
Deklarację dotyczącą dostępności strony internetowej Teatru sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez teatr.

Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika umieszczone na stronie internetowej Teatru Współczesnego w Szczecinie przedstawione są użytkownikom w dostępny dla nich sposób. Treści są rozróżnialne, uhierarchizowane oraz prezentowane na różne sposoby, bez utraty informacji czy struktury. Zostały zaplanowane tak, aby żadna funkcjonalność nie posiadała limitu czasu. Strona zapewnia wiele narzędzi umożliwiających sprawną nawigację (w tym poruszanie się tylko przy pomocy klawiatury), nie projektuje migających treści, które mogłyby negatywnie wpływać na układ nerwowy człowieka, a poruszania się nie zakłócają żadne dodatkowe komunikaty, czy aktualizacje. Język strony jest przejrzysty i zrozumiały, a sama treść wystarczająco rzetelna, by mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych odbiorców, włączając technologie asystujące.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Chrzanowski ([email protected], tel. 91 434 24 67 w. 17). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Sceny Teatru Współczesnego w Szczecinie znajdują się w trzech miejscach:

  • Duża Scena - wejście od strony ulicy Wały Chrobrego 3
  • Scena Nowe Sytuacje - wejście od strony ul. Szczerbcowej
  • Teatr Mały na deptaku Bogusława X

KASY

Kasa Dużej Sceny (w której można również kupić bilety na spektakle grane na Scenie Nowe Sytuacje) oraz kasa Teatru Małego znajdują się na parterze.
 

DUŻA SCENA

Widownia Dużej Sceny znajduje się na 3 piętrze w zabytkowym budynku Muzeum Narodowego. Widownia Sceny Nowe Sytuacje znajduje się na 1 piętrze, a Teatru Małego - na parterze.

W przypadku spektakli granych na Dużej Scenie istnieje możliwość udostępnienia schodołazu oraz wind osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem Biura Obsługi Widzów (numer telefonu: 91 489 23 23, mail: [email protected].

Szatnia Dużej Sceny znajduje się na pierwszym piętrze, toalety - na trzecim.

Dostęp do toalet może być utrudniony dla osób poruszających się na wózkach. Szerokość najwęższych drzwi wynosi 80 cm. Brak pochwytów.
 

SCENA NOWE SYTUACJE

Na widownię Sceny Nowe Sytuacje prowadzą dość wąskie schody. Na Scenę nie ma możliwości wejścia za pomocą schodołazu ani windy. Szatnia Sceny znajduje się na parterze, toalety - na pierwszym piętrze.


TEATR MAŁY

Teatr Mały jest położony przy ulicy wyłożonej kostką brukową. Przy wejściu do Teatru Małego znajduje się niski stopień. W sezonie ogródkowym (od maja do października) instalowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Istnieje również całoroczna możliwość wejścia na widownię od strony klatki schodowej (w zależności od spektaklu i po uprzednim skontaktowaniu się z kierownik Teatru Małego, Iwoną Jeną, numer telefonu: 91 488 65 55, mail: [email protected].

Szatnia oraz toalety Teatru Małego znajdują się na parterze.

Teatr Współczesny nie posiada miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością oraz specjalnie do tego wyznaczonych miejsc parkingowych. Zapewniamy możliwość wprowadzenia na teren Teatru Współczesnego psa asystującego po uprzednim skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Widza lub kierownik Teatru Małego.
 

POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osobami wyznaczonymi do pomocy osobom z niepełnosprawnością są pracownicy Biura Obsługi Widzów:

Betina Pawicka
Marzena Tworek
Waldemar Paradowski
Urszula Chlebowska
numer telefonu: 91 489 23 23
mail: [email protected]

Prosimy o kontakt co najmniej 3 dni przed wizytą w teatrze w celu szczegółowego omówienia współpracy w dniu spektaklu.
 

SCHEMAT POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Drogi ewakuacji wyznaczone są specjalnymi znakami bezpieczeństwa w postaci zielonych, podświetlonych oznaczeń. Pracownicy Teatru Współczesnego w Szczecinie są przeszkoleni w zakresie przeprowadzania ewakuacji.

Ewakuacja z widowni Dużej Sceny odbywa się wyjściem głównym na klatkę schodową oraz wyjściami na klatkę schodową przy bufecie, a następnie do punktu zbiórki, który znajduje się przed wejściem głównym na Wałach Chrobrego.

Ewakuacja pracowników administracyjno-biurowych odbywa się klatką schodową na dziedziniec Teatru Współczesnego, a następnie do punktu zbiórki, który znajduje się przed wejściem głównym na Wałach Chrobrego.

Ewakuacja pracowników z budynku technicznego odbywa się wyjściem ewakuacyjnym na dziedziniec, a następnie do punktu zbiórki, który znajduje się przed wejściem głównym na Wałach Chrobrego.

Ewakuacja z widowni Sceny Nowe Sytuacje odbywa się przez wejście na Scenę (od ul. Szczerbcowej), a następnie do punktu zbiórki, który znajduje się przed wejściem głównym na Wałach Chrobrego.

Ewakuacja zarówno z widowni Teatru Małego jak i z restauracji Małej odbywa się (w zależności od zagrożenia) wyjściem głównym do budynku lub przez klatkę schodową. Punkt zbiórki znajduje się przy wejściu na deptak Bogusława od ulicy Wojska Polskiego.