mapa strony   |   kontakt   |

Władze

Dyrektor Naczelny: Mirosław Gawęda
Dyrektor Artystyczny: Anna Augustynowicz

Teatrem kieruje dyrektor naczelny, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

Dyrektor naczelny może powołać i odwołać dyrektora artystycznego lub zastępcę dyrektora.
Prezydent Miasta może powierzyć dyrektorowi naczelnemu również funkcję dyrektora Artystycznego.

Dyrektora naczelnego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu oraz w których odwołanie dyrektora następuje po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. 2015.1298).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marek Chrzanowski
Dokument z dnia: 24.11.2015
Dokument oglądany razy: 4 905
Opublikował: Mirosław Gawęda
Publikacja dnia: 24.11.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl